Provozované služby

Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka - Dosavadní průběh realizace projektu

Dosavadní průběh realizace projektu

Projekt byl zahájen 1. dubna 2011. Se všemi pracovníky zapojenými do realizace projektu byly sepsány pracovní smlouvy. Byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny: Rodiny s dětmi, Osoby se zdravotním postižením, Senioři a pracovní skupina v obci Čechy pod Kosířem. Během května byly uzavřeny obě partnerské smlouvy. Bylo to s městem Konice, partnerem bez finanční účasti, a Střediskem rozvoje sociálních služeb Jeseník, partnerem s finanční účastí. Během 18 měsíců realizace projektu se zatím uskutečnilo 5 workshopů, konkrétně v Čuníně, Čechách pod Kosířem, Bohuslavicích, Šubířově a Konici. Účastníkům byla vždy podána informace o projektu, byly jim představeny hlavní cíle projektu, byli seznámeni se vznikem 4 pracovních skupin, které se bezprostředně podílí na realizaci projektu. Na realizaci projektu dohlíží řídící skupina komunitního plánování. Realizace projektu je úzce provázaná se Střednědobým plánováním sociálních služeb v Olomouckém kraji. Tuto informaci osobně potvrdil hejtman Olomouckého kraje Ing. Tesařík na workshopu v Čechách pod Kosířem. Na každém z uskutečněných workshopů byla představena koordinátorka projektu, na kterou se mohou občané obracet s podněty, postřehy, návrhy a připomínkami. V případě potřeby mohou kontaktovat také vedoucí pracovních skupin. Během realizace projektu již byly zpracovány dokumenty, které slouží jako pomocné podklady pro tvorbu komunitního plánu:


- Restrukturalizace organizační struktury
- Vyhodnocení dosud použitého informačního systému
- Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitního plánu
- Plán komunikace s veřejností a aktéry poskytování sociálních služeb

- Finanční analýza

- Analýza poskytovatelů sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Konicko

- Analýza potřeb zadavatelů sociálních služeb

 

V závěrečné části realizace projektu došlo k vytvoření Katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb Konicka, Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Konicka pro roky 2013-2016 a Implementačního plánu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka. Všechny tyto produkty byly připomínkovány a korigovány na setkáních jednotlivých pracovních skupin. Také byla zajištěna distribuce těchto produktů k cílovým skupinám. Také se řešila i záležitost naplňování jednotlivých opatření komunitního plánu po skončení realizace projektu. I po jeho skončení se nadále budou scházet pracovní skupiny a řídící skupina. Budou reagovat na změny v poskytování sociálních služeb a současný komunitní plán budou vyhodnocovat.

 

Výsledky

 

V rámci projektu byly zpracovány 3 nově vytvořené/inovované produkty. Jednalo se o:

  • Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb Konicka
  • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Konicka pro roky 2013-2016
  • Implementační plán střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka

 

U všech těchto produktů se na konci projektu zajistila distribuce k cílové skupině. Stalo se tak prostřednictvím obcí, poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů sociálních služeb.